Tietosuojaseloste - CVPalvelu - Valmiiksi kirjoitetut CV:t ja työhakemukset

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. 

Rekisterinpitäjä

CVPalvelu (Yksityinen toiminimi, rekisteröity Kanadassa)

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Henna Roine
Linkki yhteydenottolomakkeeseen

Henkilörekisterin nimi

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hallinnointiin sekä sähköiseen suoramarkkinointiin. Henkilötietoja saatetaan myös käyttää jälleenmarkkinointiin, sivustojen kehittämiseen ja markkinoinnin tuloksellisuuden analysointiin.

Rekisteröitävät tiedot

Sivuston käyttäjänä ja CVPalvelun asiakkaana Sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • ​Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yms.)
  • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
  • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
  • Käyttötiedot, esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla käyttäjä vierailee sekä toimintojen ajankohta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Asiakkaalta itseltään ilmaisten verkkosisältöjen tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa kilpailuihin

Henkilötietojen luovuttaminen

CVPalvelu ei koskaan luovuta asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ulkopuolisiin myynti-, markkinointi-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas- ja markkinointirekisterimme tietoja käsitellään Euroopan Unionin ulkopuolella Kanadassa, sillä CVPalvelu on Kanadassa rekisteröity yksityinen toiminimi. Tietoja saatetaan myös käyttää yhdysvaltalaisessa MailChimp –sähköpostipalvelussa markkinointiviestintätarkoituksiin. Lisäksi tietoja saatetaan väliaikaisesti käsitellä yhdysvaltalaisessa Google-palvelussa. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Tietojen säilytysajat

Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia käyttötarkoituksia varten. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Henkilötiedot poistetaan kuitenkin rekisteristä välittömästi asiakkaan niin pyytäessä, esimerkiksi asiakkaan peruutettua markkinointiviestit. Mikäli asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun, ja asiakas on peruuttanut mahdolliset markkinointiviestit, henkilötietoja ei enää säilytetä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on olemassa ainoastaan sähköisessä muodossa pääsääntöisesti Mailchimp-palvelussa. Rekisteriä käsittelevä henkilö on salassapitovelvollisuuden alainen. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: http://mailchimp.com/about/security

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteydenottaminen tapahtuu CVPalvelun verkkosivujen yhteydenottolomaketta käyttäen. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollista pyytää tietojensa poistamista rekisteristä sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Markkinointiviestejä lähetetään vain siinä tapauksessa, kun CVPalvelu on saanut suostumuksen niiden lähettämiseen. Markkinointiviestit voi perua jokaisen viestin lopussa olevasta linkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle (Suomessa tyypillisesti tietosuojavaltuutetulle).